37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 85 tel. 16 678 39 55 fax: 16 678 61 28 e-mail: zsmed@pro.onet.pl


NOWOŚĆ!!! Kwalifikacyjny kurs zawodowy - bezpłatna forma uzyskania kwalifikacji zawodowych - dowiedz się więcej...

 

 

REKRUTACJA 2018/2019

 

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu 

prowadzi nabór kandydatów na rok szkolny 2018/2019 w zawodach:

 

MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA IM J. IŻYCKIEJ W PRZEMYŚLU : 

-forma dzienna ( od września 2018)

a)technik usług kosmetycznych (2 lata)

b)technik masażysta (2 lata )

 

 

POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNO-SPOŁECZNA DLA DOROSŁYCH W PRZEMYŚLU : 

- forma stacjonarna(3-4 dni w tygodniu po południu lub po uzgodnieniu ze słuchaczami) 

a) asystentka stomatologiczna ( 1 rok) od września 2108

b) terapeuta zajęciowy ( 2 lata ) od wrzesnia 2018

c) opiekunka dziecięca ( 2 lata) od września 2018

 

-forma zaoczna(od wrzesnia 2018)

(co dwa tygodnie w sobotę i niedzielę)

a) technik usług kosmetycznych (2lata)

b) opiekun w DPS (2 lata)

c) opiekun medyczny (1 rok)

d) opiekunka środowiskowa(1 rok)

e) asystent osoby niepełnosprawnej(1 rok)

d)technik sterylizacji medycznej ( 1 rok) od stycznia 2019

 

 

 

regulamin rekrutacji

Termin rekrutacji:

Rekrutacja trwa od 1 czerwca 2018  (szczegółowe informacje udziela sekretariat szkoły)

 

Nauka w szkole we wszystkich zawodach dla młodzieży i dorosłych  jest nieodpłatna 

  

WARUNKI  I KRYTERIA  REKRUTACJI 

1. Ukończona szkoła średnia a  w przypadku szkoły dla dorosłych – ukończona szkoła średnia i ukończone 18 lat, lub ukończenie 18 lat życia w roku kalendarzowym w którym kandydaci przyjmowani są do szkoły.
2.Na  kursy inne przyjmowane są osoby pełnoletnie, które spełniły obowiązek szkolny i które chcą uzyskać i uzupełnić wiedzę i umiejętności zawodowe oraz uiściły opłtę zgodna z wycena kusu.

Kandydaci składają wnioski na formularzu szkoły w sekretariacie - druk formularza do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej(pobierz)

Wymagane dokumenty 

a) oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej,
b) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie (poradnia medycyny pracy, druk skierowania do pobrania w sekretariacie szkoły),
c) 2 fotografie.
Kandydaci na kursy  inne składają podania na formularzu dla kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. 

O przyjęciu kandydata na semestr pierwszy decyduje złożenie kompletu dokumentów. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole będą brane pod uwagę kryteria określone w ustawie(art. 136 ust 3 Ustawu z dnia 14 grudnia 2016 roku przepisy wprowadzające ustawę -Prawo Oświatowe(Dz. U.z 2017 r. poz.59 ze zm.).

- wielodzietność rodziny kandydata,
- niepełnosprawność kandydata,
- niepełnosprawność dziecka kandydata,
- niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
- samotne wychowywanie dziecka przez kandydata. 

W/w kryteria mają jednakową wartość i muszą być potwierdzone stosownym dokumentem. 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

 

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły w godzinach 8.00-15.00 

TEL /16/ 678 39 55,   678 61 28 

banerek 300x100

                        więcej

podkarpackie przestrzen otwarta

  • Szkoła z długoletnia tradycją kształcenia w zawodach medycznych
  • szkoła bezpłatna, państwowa; świadectwo maturalne nie jest wymagane.
  • Krótki czas zdobycia zawodu: od 1-2 roku
  • Przyjazna, niepowtarzalna atmosfera sprzyjająca rozwijaniu doświadczeń i pasji
  • Doświadczona, doskonale wykształcona kadra pedagogiczna stosująca nowoczesne aktywizujące metody nauczania
  • Bogata baza dydaktyczna wspierająca proces nabywania umiejętności zawodowych
  • Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym dla wszystkich nauczanych zawodów - przeprowadza egzaminy zawodowe w rzeczywistych warunkach nauczania